Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Onze voorwaarden:

1.            Inschrijving en annulering Feng Shui voor Beautyondernemers

1.1          De inschrijving voor een cursus bij Feng Shui voor Beautyondernemers vindt uitsluitend plaats door middel van het aanmeldingsformulier of via de website www.fengshuivoorbeautyondernemers.nl en geldt alleen voor de op het formulier aangekruiste cursus.

1.2        Inschrijving via aanmeldingsformulier geeft niet per definitie recht op deelname, de inschrijving wordt eerst beoordeeld door de eigenaar van Feng Shui voor Beautyondernemers. Bij een wachtlijst van een half jaar of langer heeft de eigenaar het recht om de inschrijving te annuleren.

1.3          Feng Shui voor Beautyondernemers is bevoegd om zonder opgave van redenen een inschrijving voor een cursus af te wijzen dan wel niet in behandeling te nemen.

1.4          Uw inschrijving is pas geldig wanneer Feng Shui voor Beautyondernemers dit schriftelijk heeft bevestigd en uw betaling heeft ontvangen. Schriftelijke communicatie vindt normaliter binnen twee weken plaats, indien deze termijn niet haalbaar is wordt de deelnemer / cursist hiervan op de hoogte gesteld en wordt een nieuwe termijn vastgesteld.

1.5          U heeft 14 dagen bedenktijd na inschrijving om de cursus kosteloos te ontbinden. Indien u de cursus reeds heeft betaald, dan wordt het betaalde bedrag binnen 14 dagen na de verwerkingsdatum van uw annulering op uw rekening teruggestort. Bij afzegging ná deze 14 dagen door de deelnemer / opdrachtgever is de annulering niet langer kosteloos. De annulering dient schriftelijk te geschieden.

1.6          Indien bij aanvang van de cursus de factuur als bedoeld in 2.2 niet volledig door de opdrachtgever is voldaan, is Feng Shui voor Beautyondernemers gerechtigd de deelnemer van deelname aan de cursus uit te sluiten. Er vindt dan ook geen restitutie plaats.

1.7          Feng Shui voor Beautyondernemers is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever en / of derden voor eventuele schade voortvloeiend uit het wijzigen van een afspraakdatum.

1.8          In geval van het niet maken van een datum voor bezichtiging wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend.

1.9          Door inschrijving verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

1.10       Onjuist of niet volledig ingevulde aanmeldingsformulieren worden niet geaccepteerd.

1.11       Feng Shui voor Beautyondernemers is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het geval een onbevoegd persoon voor of namens opdrachtgever een inschrijving doet.

1.12       Feng Shui voor Beautyondernemers  gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gegevens die u Feng Shui voor Beautyondernemers toevertrouwt. Alleen geautoriseerde personen mogen uw gegevens verwerken en deze worden nimmer aan derden doorgegeven.

2.            Betalingsvoorwaarden

2.1          Bepalend is het cursusjaar waarin de cursus gevolgd wordt. Verschuldigd is het voor dat cursusjaar (1 januari – 31 december) vastgestelde cursusgeld per cursus.

2.2          De betaling van het verschuldigde bedrag kan op de volgende manier worden voldaan: Overmaking per bank – u ontvangt een factuur, waarna binnen de gestelde termijn van 7 dagen het bedrag overgemaakt dient te worden op onze rekening. De betaling moet uiterlijk verricht zijn vóór 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag.

2.3          Indien de werkgever of een uitkerende instantie zich garant stelt voor de betaling van de factuur, dienen de gegevens van het bedrijf of de instelling duidelijk op het aanmeldingsformulier aangegeven te worden.

2.4          Bij niet verschijnen of niet tijdig annuleren van de deelnemer is de annulering niet kosteloos en is een vergoeding verschuldigd.

2.5          Andere wijzen van betaling worden zonder overleg niet geaccepteerd.

2.6          Indien niet betaald wordt binnen de termijn, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke ( incasso) kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikking-onderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van de betaling plichtige. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van daadwerkelijke kosten en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

2.7          Indien het bedrijf cq. instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich daartoe niet meer bereid verklaart, dan gaat de betalingsverplichting automatisch over op de deelnemer.

3.            Betalingsregelingen

3.1          Op basis van een schriftelijk verzoek van de deelnemer is Feng Shui voor Beautyondernemers bereid een betalingsregeling te treffen. Het cursusgeld wordt in dat geval verhoogd met € 88,00 administratiekosten.

3.3          Indien de overeengekomen betalingsregeling niet (volledig) wordt nagekomen, is het volledig resterende bedrag ineens opeisbaar en treedt het incassotraject (2.6 en 2.7) in werking.

3.4          Indien een opdrachtgever bijzondere wensen heeft inzake administratie of rapportage, kunnen hierover aparte afspraken worden gemaakt. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

 

6.            Klachten en geschillen

6.1          Indien u ontevreden bent over onze diensten, kunt u ons dat zo spoedig mogelijk laten weten. Graag gaan we eerst een goed gesprek aan. Het verzoek is om contact op te nemen met de directie van de Feng Shui voor Beautyondernemers (Mevr. T. Kaspers) voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

6.2          Als het probleem na een gesprek niet naar tevredenheid is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, is het mogelijk een schriftelijke klacht in te dienen. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier of anders kunt u, uw klacht per email naar info@fengshuivoorbeautyondernemers.nl sturen. Een klacht kunt u tot 4 weken na het ontstaan van de klacht indienen.

6.3          Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Na ontvangst van uw klacht, ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging, waarin de afhandeltermijn (max. 3 maanden) wordt vermeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hiervan binnen acht weken in kennis gesteld waarin het uitstel wordt toegelicht, en een indicatie wordt gegeven wanneer uitsluitsel wordt verwacht.

6.4          Van uw klacht worden de volgende gegevens geregistreerd:

  • uw naam, email adres, telefoonnummer, adres
  • uw klacht met omschrijving en indieningsdatum
  • verantwoordelijke voor uw klachtafhandeling
  • naam cursus of training
  • ontvangstwijze en correspondentie van de klacht
  • status van uw klacht (in behandeling / afgehandeld)
  • datum en wijze van afhandeling van de klacht
  • eindoordeel van uw klacht (gegrond / ongegrond)

6.5          De administratie van uw klacht wordt tot 1 jaar na afhandeling vertrouwelijk bewaard. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, en daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.

6.6         De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken wederpartij aldaar woonplaats heeft.

7.            Offertes en aanbiedingen

7.1          Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de door Feng Shui voor Beautyondernemers gedane offertes / aanbiedingen geheel vrijblijvend.

7.2          Een offerte / aanbieding is geldig voor de duur van 2 maanden, te rekenen vanaf de datum van het uitbrengen van de offerte / aanbieding.

7.3          Alle in een offerte / aanbieding genoemde bedragen zijn BTW vrijgesteld, tenzij anders vermeld.

7.4          Feng Shui voor Beautyondernemers kan niet aan de inhoud van haar offertes / aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijze kan begrijpen dat die inhoud, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7.5          Aanbiedingen / offertes zijn eenmalig en gelden niet voor toekomstige opdrachten.

8.            Totstandkoming van overeenkomsten

8.1          De overeenkomst tussen Feng Shui voor Beautyondernemers en de opdrachtgever / deelnemer komt tot stand na ontvangst door Feng Shui voor Beautyondernemers van het (digitaal) ondertekende (via de website ingevulde) inschrijvingsformulier dan wel door schriftelijke bevestiging door opdrachtgever dat de offerte / aanbieding van Feng Shui voor Beautyondernemers is aanvaard.

8.2          Na ontvangst van het inschrijvingsformulier door Feng Shui voor Beautyondernemers, stuurt Feng Shui voor Beautyondernemers een opdrachtbevestiging en factuur aan opdrachtgever / deelnemer.

8.3          Indien de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever op enigerlei wijze afwijkt van het in de offerte / aanbieding opgenomen aanbod, is Feng Shui voor Beautyondernemers aan die wijzigingen niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig de door opdrachtgever aangebrachte wijzigingen tot stand, tenzij Feng Shui voor Beautyondernemers betreffende wijzigen uitdrukkelijk aanvaard.

8.4          Indien een schriftelijke aanvaarding ontbreekt, terwijl door partijen uitvoering wordt gegeven aan de geoffreerde werkzaamheden, wordt de overeenkomst geacht te bestaan en te zijn gesloten op basis van de door Feng Shui voor Beautyondernemers uitgebrachte offerte.

9.            Overmacht

9.1          Feng Shui voor Beautyondernemers is niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen indien zij daartoe verhinderd wordt door een omstandigheid die niet aan haar te wijten is en die, noch krachtens de wet noch krachtens in het verkeer geldende opvattingen, voor haar rekening komt.

9.2          Feng Shui voor Beautyondernemers heeft het recht om gedurende de periode waarin zij door overmacht verhinderd wordt haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen de nakoming van haar verplichtingen gedurende twee maanden op te schorten, zonder verplichting tot vergoeding van eventuele schade aan de opdrachtgever.

9.3          Indien Feng Shui voor Beautyondernemers op het moment van intreden van de overmacht reeds een gedeelte van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst is nagekomen, is zij gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren aan de opdrachtgever / deelnemer. Deze factuur dient te worden beschouwd als een zelfstandige factuur met een betalingstermijn van 7 dagen.

10.        Aansprakelijkheid

10.1       Feng Shui voor Beautyondernemers is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door Feng Shui voor Beautyondernemers geleverde.

10.2       De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die Feng Shui voor Beautyondernemers lijdt tijdens het verblijf in verband met de uitvoering van de opdracht op het terrein en / of in de locaties van opdrachtgever of van derden. Andersluidende bedingen, die zijn overeengekomen bij de uitvoering van de opdracht bij het betreden van het terrein, wijken voor dit beding.

10.3       Feng Shui voor Beautyondernemers is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Feng Shui voor Beautyondernemers toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Feng Shui voor Beautyondernemers van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

10.4       Niet voor vergoeding komt in aanmerking bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

10.5       Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Feng Shui voor Beautyondernemers nimmer aansprakelijk.

10.6       Indien Feng Shui voor Beautyondernemers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht.

10.7       Eventuele aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Feng Shui voor Beautyondernemers ter zake maximaal vergoedt.

10.8       De opdrachtgever/ kandidaat vrijwaart Feng Shui voor Beautyondernemers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Feng Shui voor Beautyondernemers toerekenbaar is.

11.         Gedragscode

11.1       De gedragscode kent vier beginselen:

11.1.1    Respect

11.1.2    Integriteit

11.1.3    Verantwoordelijkheid

11.1.4    Professionaliteit

11.2       Binnen Feng Shui voor Beautyondernemers zal een ieder zich respectvol en volgens de geldende normen en waarden gedragen tegenover de ander. Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en menselijke waardigheid in het bijzonder.

11.3       Er wordt niet gediscrimineerd, niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook.

11.4       Een ieder erkent ieders recht om in vrijheid keuzen te maken, zich te ontwikkelen, en diens eigen levensloop te bepalen.

11.5       Kwaadwillendheid, negatieve uitlatingen, opruiing, onzedelijk gedrag, verstoring van de orde, diefstal en overige praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan, worden niet getolereerd tijdens een bezichtiging.

11.6       Bovendien wordt eventuele schade (verhoogd met te maken kosten) op de veroorzaker verhaald en kan de veroorzaker in generlei vorm aanspraak maken op enige vorm van compensatie. Daarnaast is de veroorzaker voor onbepaalde tijd uitgesloten van deelname aan de cursus van Feng Shui voor Beautyondernemers.

* Daar waar gesproken wordt over cursus bedoelen we ook workshop, masterclass, opleiding en seminar.

Hoewel Feng Shui voor Beautyondernemers aan de totstandkoming van deze informatie de grootst mogelijke zorg heeft besteed, kunnen aan de inhoud hiervan geen aanspraken of rechten worden ontleend.

12.         Calamiteiten, ook vanuit de overheid en RIVM.

12.1       Feng Shui voor Beautyondernemers houdt zich aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM als het gaat om landelijke en regionale calamiteiten. Indien een cursus vanwege een landelijke of regionale calamiteit geannuleerd dient te worden zijn de volgende voorwaarden van kracht:

12.1.1      De cursus/ bezichtiging wordt kosteloos doorgezet naar een daarop volgende datum.   

12.1.2      Het reeds betaalde cursusgeld wordt maximaal 12 maanden (vanaf het moment van annuleren) gereserveerd om in te zetten bij de betaling van een (andere) cursus bij Feng Shu voor Beautyondernemers. Na het verstrijken van deze periode vervalt dit recht.